server1.png
ارتقاء امنیت وب شما
با وف بومی - ایرانی
ASPA WAF
server2.png
افزایش سرعت وب شما همزمان با ارتقاء امنیت، به وسیله مجتمع سازی مولفه های کیفیت سرویس نظیر Cache تخصصی، Compression و ... در وف بومی آسپا
server3.png
فایروال وب ایرانی آسپا وف:
  • منطبق بر بند 6.6 استاندارد PCI DSS
  • پوشش دهنده آسیب پذیری های معرفی شده توسط OWASP
  • سرور به روز رسانی داخل ایران
  • و ...